310,000 215,000

Chất liệu bên ngoài: Chất Liệu Tổng Hợp